Mallawatsaka

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
9 มีนาคม 55
เลขที่สมาชิก 427413
 
 
 
 
เพศชาย อายุ 31 ปี
ลงทะเบียนเมื่อ 9 มีนาคม 55 เวลา 13:18 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : ศรีสุดา รัชตะวรรณ
เลิศ ประสมทรัพย์ ฯลฯ

เพลงที่ชื่นชอบ : นวลปรางนางหมอง
กลิ่นราตรี

รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก ค้นหาเจอใน Internet

...มีคุณค่า เหลือกว่าจะพรรณนา บรรยาย...
.........