อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

24 ม.ค. 2564
01734
กำหนดการการสัมมนาทางวิชาการ "เพ็ญศรีวิชาการ" และการแสดงดนตรี "แด่เพ็ญศรี คีตศิลปิน"
กำหนดการการสัมมนาทางวิชาการ "เพ็ญศรีวิชาการ" และการแสดงดนตรี "แด่เพ็ญศรี คีตศิลปิน"
โครงการวิจัย "การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย ภาค 2"
วันเสาร์ที่ 12 - วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2548
ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
(โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และความร่วมมือของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร)

****************************************

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2548

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. หัวหน้าโครงการ ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ กล่าวนำเรื่อง
"ทำเพ็ญศรีให้เป็นวิชาการ"
09.30 - 10.15 น. การบรรยาย เรื่อง "ภูมิหลังของเพ็ญศรี พุ่มชูศรี"
ผู้บรรยาย : ครูสมาน (ใหญ่) นภายน
10.15 - 10.30 น. พัก : เครื่องดื่ม - ของว่าง
10.30 - 11.45 น. การอภิปราย เรื่อง "ความเป็นหนึ่งและความเป็นเอกในการขับร้องของเพ็ญศรี พุ่มชูศรี"
ผู้อภิปราย : ดร.วิษณุ วรัญญู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ อมาตยกุล, ดร.รังสิพันธุ์ แข็งขัน
ผู้ดำเนินการอภิปราย : อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง
11.45 - 12.15 น. การอภิปราย - ซักถาม
12.15 - 13.15 น. พัก : อาหารกลางวัน
13.15 - 14.15 น. การบรรยาย เรื่อง "ผลงานโดยองค์รวมของเพ็ญศรี พุ่มชูศรี"
ผู้บรรยาย : คุณจารุลินทร์ มุสิกะพงษ์
14.15 - 14.30 น. การอภิปราย - ซักถาม
14.30 - 14.45 น. พัก : เครื่องดื่ม - ของว่าง
14.45 - 16.00 น. การอภิปราย เรื่อง "การตีความงานของเพ็ญศรี พุ่มชูศรี"
ผู้อภิปราย : คุณศรวณี โพธิเทศ, คุณสุพรรณิกา ฉายาพรรณ, คุณพรวลี เอกศิริพงษ์
ผู้ดำเนินการอภิปราย : คุณบวรพงศ์ ศุภโสภณ
16.00 - 16.30 น. การอภิปราย - ซักถาม

****************************************

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2548

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.30 - 10.30 น. การอภิปราย เรื่อง "อิทธิพลของเพ็ญศรี พุ่มชูศรี ที่มีต่อวงการเพลงไทยสากล"
ผู้อภิปราย : คุณสุคนธ์ พรพิรุณ (พรพิรุณ), ศาสตราจารย์ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล, อาจารย์นรอรรถ จันทร์กล่ำ
ผู้ดำเนินการอภิปราย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
10.30 - 10.45 น. พัก : เครื่องดื่ม - ของว่าง
10.45 - 11.40 น. การอภิปราย - ซักถาม
11.40 - 12.00 น. หัวหน้าโครงการสรุปการสัมมนา
12.00 - 14.00 น. พัก : อาหารกลางวัน
14.00 - 16.30 น. รายการแสดงดนตรี "แด่เพ็ญศรี คีตศิลปิน"
ผู้ดำเนินรายการ : คุณมนตรี เจนอักษร, คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์

****************************************

ตัวอย่างรายชื่อเพลง : รายการ "แด่เพ็ญศรี คีตศิลปิน"

บุษบาริมทาง, พิษสวาท, ศรกามเทพ, ชะตาฟ้า, บางปะกง, ผาคำเมืองแก้ว, อยากจะรัก, ฝากใจกับจันทร์, ฝนพรูอยู่เดียว, ความลับในใจ, ใครจะรักเธอจริง,
ฟ้าคลุ้มฝน, เมื่อไหร่จะให้พบ, ม่านไทรย้อย, รอยร้าวที่ดวงใจ, รักแรม, สิ้นรักสิ้นสุข, ลูกไม้ยั่วผู้ชาย, สุดรำพัน, รักริษยา, หนาวชีวิต, มนต์รักนวลจันทร์ ฯลฯ

****************************************

เชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนาพร้อมชมการแสดงดนตรีในรายการ "แด่เพ็ญศรี คีตศิลปิน"
(ค่าลงทะเบียนรวมบัตรชมการแสดงดนตรี 600 บาท) ได้ที่ โครงการวิจัย สกว.(การวิจารณ์ 2)
ชั้น 8 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2435-3962, 0-2434-6257
โดยโอนเงิน จำนวน 600 บาท ไปที่
บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน
ชื่อบัญชี นางสาวกมลวรรณ์ บุญโพธิ์แก้ว และนางสาวศิริรัตนา นันสุนานนท์
เลขที่บัญชี 211-0-702285
จากนั้นส่งโทรสารใบนำฝากไปยังหมายเลข
โทรสาร 0-2435-3962

****************************************

บัตรชมการแสดงดนตรีราคา 500, 300 และ 200 บาท
สถานที่จำหน่ายและจองบัตร โครงการวิจัย สกว.(การวิจารณ์ 2)
โทร. 0-2435-3962, 0-2434-6257
โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี
โทร. 0-2241-0974, 0-2668-5180, 0-2241-3535
ผศ.จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ
โทร. 0-1807-2162

เทพกร บวรศิลป์15 ตุลาคม 48 เวลา 18:30 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป