อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

27 ก.พ. 2564
02189
ประวัติเพลงชุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติเพลงชุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. เพลงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงดนตรีคณะสุนทราภรณ์บรรเลงเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2509 เนื่องในโอกาสที่กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ส.มช.) ซึ่งมีคุณวินิจ เจียมสกุล เป็นประธาน และคุณดุสิต ศิริวรรณ เป็นรองประธานจัดโต้วาทีการกุศลในญัติ "ความรู้คู่กับความรัก" ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดพระนคร ผู้โต้วาทีในวันนั้นประกอบด้วย

ฝ่ายเสนอ พันตำรวจโทวสิษฐ์ เดชกุญชร (ยศขณะนั้น), อาจารย์เปลื้อง ณ นคร, อาจารย์ศุภร บุนนาค, นายแพทย์เสนอ อินทรสุขศรี
ฝ่ายค้าน ดร.นิพนธ์ ศศิธร, นายประหยัด ศ.นาคะนาท, อาจารย์เต็มสิริ บุณยสิงห์, อาจารยืวิลาศ มณีวัต
: ประธาานผู้ตัดสิน นายควง อภัยวงค์

2. เพลงอ่างแก้ว วงดนตรีคณะสุนทราภรณ์ บรรเลงเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2510 เนื่องในโอกาสที่ชุมนุมจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งมี คุณดุสิต ศิริวรรณ เป็นประธาน และ คุณวิศิษศักดิ์ ไทยทอง เป็นรองประธาน จัดอภิปรายการกุศลในหัวข้อเรื่อง "ทำอย่างไรจึงจะเข้ามหาวิทยาลัยได้" ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาธรรมศาสตร์ จังหวัดพระนคร ผู้อภิปรายในวันนั้นประกอบด้วย

ดร. ประสม สถาปิตานนท์, นายควง อภัยวงค์, นายประหยัด ศ.นาคะนาท, อาจารย์วิลาศ มณีวัต
: ผู้ดำเนินการอภิปราย อาจารย์เต็มสิริ บุณยสิงห์

3. เพลงอ่างแก้วขวัญใจ บรรเลงเป็นครั้งแรกพร้อมกับเพลงอ่างแก้ว

4. เพลงลาแล้วเวียงขวัญ วงดนตรีคณะสุนทราภรณ์บรรเลงเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2511 เนื่องในโอกาสที่แผนกปฏิคม สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ส.มช.) ซึ่งมี คุณนัทที ฉลาดธรรม เป็นประธาน และคุณอรุณ ฉัตรประไพ เป็นรองประธาน ได้จัดอภิปรายการกุศลในหัวข้อเรื่อง "การศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยในประเทศไทย" ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดพระนคร ซึ่งผู้อภิปรายในวันนั้นประกอบด้วย

ดร.นิพนธ์ ศศิธร, ดร.รวี ภาวิไล, ดร.วิภาวรรณ ตุวยานนท์, ดร.สายสุรี จุติกุล, อาจารย์วิลาศ มณีวัต
: ผู้ดำเนินการอภิปราย อาจารย์เต็มสิริ บุณยสิงห์

อนึ่ง ในการจัดอภิปรายครั้งนี้ทางคณะกรรมการผู้จัดได้ขอความร่วมมือจากคณะสุนทราภรณ์ จัดทำแผ่นเสียงชุด มช. ขนาด 7 นิ้ว รวม 2 แผ่น 4 เพลง ออกเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจทั่ว ๆ ไปเป็นครั้งแรกอีกด้วย

5. เพลงราตรีอ่างแก้ว วงดนตรีคณะสุนทราภรณ์บรรเลงเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2513 เนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการผู้ก่อตั้งสมาคมนักศึกษาเก่า มช. จัดงานลีลาศเพื่อหาทุนในการก่อตั้งสมาคม โดยมีคุณอดิเรก ตันสาโรจน์วนิช เป็นประธาน และคุณคำรพ ชัยวัชราภรณ์ เป็นรองประธาน ซึ่งจัดขึ้น ณ เวทีลีลาศลุมพินี จังหวัดพระนคร

6. เพลง มช. ถิ่นสวรรค์ วงดนตรีคณะสุนทราภรณ์ บรรเลงเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2514 เนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการบัณฑิตรุ่นที่ 3 ซึ่งมีคุณวัชระ ตันตรานนท์ เป็นประธาน และคุณจิรายุ จันทรุเบกขา เป็นรองประธาน จัดงานฉลองปริญญาครั้งที่ 5 ขึ้น ณ ข้างศาลาธรรมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในงานนี้คณะสุนทราภรณ์ได้ให้เกียรติบรรเลงโต้รุ่งเป็นครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

7. เพลงรำวง มช. รักเรียน บรรเลงเป็นครั้งแรก พร้อมกับเพลง มช. ถิ่นสวรรค์

8. เพลงสวรรค์ มช. วงดนตรีคณะสุนทราภรณ์บรรเลงเป็นครั้งแรกพร้อมกับบันทึกลงในแผ่นเสียง ณ ห้องอัดเสียงศรีกรุง จังหวัดพระนคร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2514 เนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการบัณฑิตรุ่นที่ 3 ได้มีมติให้จัดทำแผ่นเสียงเพลงชุด มช. ขนาด 12 นิ้ว ในระบบสเตริโอชุดแรก เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยแก่ผู้ที่สนใจทั่ว ๆ ไป โดยมอบให้ คุณอรุณ ฉัตรประไพ เป็นผู้ติดต่อคณะสุนทราภรณ์ในการจัดทำครั้งนี้

9. เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรเลงเป็นครั้งแรกพร้อมกับเพลงสวรรค์ มช.

10. เพลง มช. เกรียงไกร บรรเลงเป็นครั้งแรก พร้อมกับเพลงสวรรค์ มช.

11. เพลงลาภูพิงค์ วงดนตรีคณะสุนทราภรณ์บรรเลงเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2507 เนื่องในโอกาสที่สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมีคุณเพิ่มศักดิ์ วัฒนสินธุ์ เป็นนายก และคุณพิพิธ เจียมมงคลทิพย์ เป็นอุปนายก ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณวิชาญ วิทยาศรัย เป็นผู้ติดต่อคณะสุนทราภรณ์

12. เพลงเอื้องขวัญ บรรเลงเป็นครั้งแรกพร้อมกับเพลงลาภูพิงค์

(รวบรวมโดย มช. 094221, 10 ตุลาคม 2514)

แหล่งที่มา เอกสารแนบในแผ่นเสียง เพลงชุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโดยคณะกรรมการบัณฑิต รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2512 - 2513 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เทพกร บวรศิลป์29 มิถุนายน 49 เวลา 16:57 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป