อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

5 มี.ค. 2564
02750
ลำดับเหตุการณ์ วันเสาร์ที่ ๔ ส.ค. ๕๐
12:00 กะล่อนทอง(๑)
15:00 หนุ่มคลองดำเนิน(๒)
15:30 พูนสุข(๓)
15:45 บัว(๔)
15:50 ม็อค(๕) chay(๖)
15:55 อุ๋ย(๗)
16:00 ชาลี(๘) เพชรไพลิน(๙) คนสมุทรสงคราม(๑๐) ดุ่ย(๑๑)
16:30 คนรักฯ(๑๒)
17:00 อัน(๑๓) vip94(๑๔) ลูกฟ้าไทย&ภรรยา(๑๕ ๑๖) โย่ง(๑๗)
17:15 Tik Inter(๑๘) ภัท(๑๙)
17:30 กลีบลำดวน(๒๐) หมีพู(๒๑)
แซม(๒๒) ศัลย์(๒๓) อุดร(๒๔) เซี้ย(๒๕) ตุ่ม(๒๖) ธนะกร(๒๗) ตุ้ม(๒๘) สอน(๒๙) กวีแห่งทุ่งบางเขน(๓๐)

pk2495(๓๑) แป๊ะยิ้ม(๓๒) นัน(๓๓)

๑๙.๐๐ น. เริ่มร้องรอบสอง
หนุ่มคลองดำเนิน พูนสุข อุ๋ย(ขอกลับก่อน) นัน ม็อค chay ชาลี เพชรไพลิน คนสมุทรสงคราม ดุ่ย แซม ศัลย์ อัน

vip94 ลูกฟ้าไทย แป๊ะยิ้ม โย่ง อุดร เซี้ย ตุ่ม ตุ้ม ทิดแก้ว(๓๔) กิมหงวน(๓๕) สอน วุฒิ(๓๖) กวีแห่งทุ่งบางเขน

pk2495 กลีบลำดวน หมีพู (ร้องรอบสองรวม ๒๘ ท่าน)

๒๐.๔๕ เริ่มร้องรอบสาม
หนุ่มคลองดำเนิน นัน เพชรไพลิน คนสมุทรสงคราม ดุ่ย ศัลย์ อัน vip94 ลูกฟ้าไทย แป๊ะยิ้ม โย่ง สอน ชาลี กิม

หงวน วุฒิ กวีแห่งทุ่งบางเขน pk2495 กลีบลำดวน ทิดแก้ว หมีพู (มีคนมาบ่นเรื่องกลองเสียงดัง)

๒๒.๐๐ น. เริ่มร้องรอบสี่
กะล่อนทอง หนุ่มคลองดำเนิน นัน คนสมุทรสงคราม ดุ่ย กิมหงวน โย่ง ลูกฟ้าไทย กวีแห่งทุ่งบางเขน ชาลี

pk2495 TikInter กลีบลำดวน ทิดแก้ว หมีพู เพชรไพลิน

๒๓.๑๕ เริ่มรอบที่ห้า
หนุ่มคลองดำเนิน คนสมุทรสงคราม คุณพ่อทิดแก้ว ดุ่ย กิมหงวน โย่ง ลูกทัพฟ้า กวีแห่งทุ่งบางเขน ชาลี pk2495

TikInter กลีบลำดวน คุณพ่อทิดแก้ว(ใช้สิทธิ์ทิดแก้ว) หมีพู เพชรไพลิน

๐๐.๒๐ น. เริ่มร้องรอบที่หก
หนุ่มคลองดำเนิน คนสมุทรสงคราม กิมหงวน โย่ง ลูกทัพฟ้า ชาลี pk2495 TikInter กลีบลำดวน คุณพ่อทิดแก้ว

ดุ่ย กวีแห่งทุ่งบางเขน หมีพู เพชรไพลิน

๐๑.๒๐ น. เริ่มร้องรอบที่เจ็ด
หนุ่มคลองดำเนิน คนสมุทรสงคราม กิมหงวน โย่ง ลูกทัพฟ้า ชาลี pk2495 TikInter กลีบลำดวน คุณพ่อทิดแก้ว

หมีพู เพชรไพลิน ดุ่ย

๐๒.๐๕ น. เริ่มร้องรอบที่แปด
กะล่อนทอง หนุ่มคลองดำเนิน คนสมุทรสงคราม กิมหงวน โย่ง ลูกทัพฟ้า ชาลี ภัท pk2495 คุณพ่อทิดแก้ว

TikInter กลีบลำดวน หมีพู เพชรไพลิน ดุ่ย

๐๓.๑๕ น. เริ่มร้องรอบที่เก้า
หนุ่มคลองดำเนิน คนสมุทรสงคราม กิมหงวน ลูกทัพฟ้า ชาลี คุณพ่อทิดแก้ว TikInter กลีบลำดวน ภัท หมีพู

เพชรไพลิน ดุ่ย

๐๔.๐๐ น. เริ่มร้องรอบที่สิบ
กะล่อนทอง หนุ่มคลองดำเนิน คนสมุทรสงคราม กิมหงวน ลูกฟ้าไทย ชาลี คุณพ่อทิดแก้ว TikInter กลีบลำดวน

ภัท หมีพู เพชรไพลิน ดุ่ย

๐๔.๔๕ น. เริ่มร้องรอบที่สิบเอ็ด
คนสมุทรสงคราม กิมหงวน บิดาทิดแก้ว ลูกฟ้าไทย ชาลี กลีบลำดวน หมูพู(ลูกฟ้าไทยร้องแทน) ดุ่ย

๐๕.๑๕ น. เริ่มร้องรอบที่สิบสอง
คนสมุทรสงคราม กิมหงวน คุณพ่อทิดแก้ว ลูกฟ้าไทย ชาลี กลีบลำดวน หมีพู ดุ่ย

๐๕.๕๕ น. ร้องหมู่ก่อนลาจากด้วยเพลง อุษาสวาท

คราวหน้าจะจดชื่อเพลงมาลงด้วยนะครับกะล่อนทอง7 สิงหาคม 50 เวลา 07:53 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป