อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

6 มี.ค. 2564
02893
กำหนดการ การสัมนาและการแสดงดนตรี "รวงทองส่องทางศิลป์"
วันเสาร์ที่ 3 พ.ย.
0830-0900 น. ลงทะเบียนและแถลงจุดประสงค์การจัดสัมนา
0900-1000 น. อภิปราย "วุฒิภาวะของศิลปิน"
1045-1200 น. อภิปราย " การตีความเพลง"
1300-1500 น. สาธิต "ชั้นเรียนตัวอย่าง" (Master Class)
1600 น. ซ้อมใหญ่การแสดงดนตรี "รวงทองส่องทางศิลป์"

วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย.
0830-0900 น. ลงทะเบียน
0900-1030 น. แนะนำเพลงที่จะใช้ในการแสดงดนตรี "รวงทองส่อง
ทางศิลป์"
1045-1230 น. แสดงความคิดเห็นและสรุปการสัมนา
1400-1700 น. การแสดงดนตรี "รวงทองส่องทางศิลป์"

ค่าสัมนา 700 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง และค่าบัตรชมการแสดง)
เฉพาะค่าบัตรการแสดงดนตรี "รวงทองส่องทางศิลป์" ราคา 1500, 1000, 800 บาท
สถานที่จำหน่ายบัตร
โครงการวิจัย สกว (การวิจารณ์) โทร 0 2434-6257, 0 2435-3962
รศ.จุไรรัตน์ โทร 081 817-2162
คุณจันทรา โทร 081 807-4969
รร.สุนทราภรณ์ฯ โทร 0 2241-0974, 081 285-1427

โรงเรียน...30 ตุลาคม 50 เวลา 21:53 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป