อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

14 พ.ย. 2562
00450
เพลงประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
สมัยที่ท่านจอมพล แปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ท่านได้มีบัญชาให้โอน
กิจการวิทยุกระจายเสียงจากกรมไปรษณีย์โทรเลขมาขึ้นกับกรมโฆษณาการ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑
เพื่อใช้วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อในการโฆษณานโยบายของรัฐบาล ให้ข่าวสารความรู้และความ
บันเทิงแก่ผู้ฟัง ซึ่งในสมัยนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงประจำชาติจะต้องมีวงดนตรีเป็นของ
ตนเอง เพื่อบรรเลงส่งกระจายเสียงออกอากาศสดให้ผู้ฟังทางบ้านได้ฟัง และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์งานของรัฐโดยใช้ดนตรีเป็นสื่ออีกด้วย

ต่อมาในราวปี พ.ศ. ๒๔๘๒ อธิบดีกรมโฆษณาการในสมัยนั้น คือ นายวิลาศ
โอสถานนท์ ได้ร่วมกับหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ตั้งวงดนตรีสากลขึ้นใช้ชื่อว่า "วงดนตรีกรม
โฆษณาการ" โดยขอโอนนักดนตรีมาจากกรมมหรสพ จำนวน ๘ คน ซึ่งรวมทั้งครูเวส สุนทรจามร
และครู เอื้อ สุนทรสนาน ให้ไปสังกัดอยู่ที่แผนกวิทยุกระจายเสียง ซึ่งมีจมื่นมานิตย์นเรศร์เป็น
หัวหน้าแผนก ครู เอื้อ สุนทรสนาน เป็นหัวหน้าวงดนตรี ส่วนครูเวส สุนทรจามร เป็นผู้ช่วย
หัวหน้าวงต่อมาครูแก้ว อัจฉริยะกุล ผู้ซึ่งเคยเป็นข้าราชการของกรมไปรษณีย์โทรเลข
ได้มาช่วยแต่งเนื้อร้องเพลงต่าง ๆ ให้แก่วงดนตรีกรมโฆษณาการ

เนื้อเพลงที่แต่งและบรรเลงโดยวงดนตรีกรมโฆษณาการในสมัยนั้น ได้สะท้อน
เกี่ยวกับนโยบายการสร้างชาติของท่านจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ทั้งด้านวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ จิตสำนึก และแม้แต่ด้านต่างประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงความรู้สึกรักเผ่าพันธุ์รักชาติ
ให้เกิดความสามัคคี จึงเป็นที่มาของการเสนอบทเพลงปลุกใจ บทเพลงเกี่ยวกับศิลปะ
วัฒนธรรมประจำชาติ บทเพลงเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ บทเพลงเกี่ยวกับเยาวชนและ
การศึกษา บทเพลงเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีและวันสำคัญต่าง ๆ บทเพลงอันเป็นอมตะ
น่าประทับใจอื่น ๆ แม้กระทั่งบทเพลงประจำจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยต่อเนื่องมา
โดยลำดับบทเพลงเหล่านี้ล้วนแต่บรรเลงและขับร้องโดยวงดนตรีและคณะนักร้องของ
กรมโฆษณาการในสมัยนั้น หรือวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้นั่นเอง

สำหรับเพลงประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นเพลงปลุกใจ
เพื่อให้เกิดความสามัคคีความรักชาติ และความมุ่งมั่น ที่จะอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศและการสร้างพลังใจให้เข้มแข็งไม่หวั่นไหว
ครั่นคร้ามต่ออริราชศัตรูทั้งหลาย เพื่อรักษาเอกราชของชาติให้ดำรงอยู่สืบไป เพลงประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรีนี้ พันเอก หลวงสารานุประพันธ์ อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
เป็นผู้ประพันธ์คำร้อง ครู เอื้อ สุนทรสนาน เป็นผู้ให้ทำนอง และครูคีติ คีตากร เป็นผู้
เรียบเรียงเสียงประสาน บรรเลงดนตรีและขับร้องโดยวงดนตรีและคณะนักร้องของ
กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีเนื้อเพลงดังต่อไปนี้

เราสำนักนายกรัฐมนตรี
ต่างร่วมรักสามัคคีกันเข้มแข็ง
สนองคุณชาติไทยให้สุดแรง
สมเป็นแหล่งที่เกิดกำเนิดตน
ประเทศชาติไทยเจริญดำเนินสูง
เพราะไทยจูงไทยให้เดินเผชิญผล
เราทั้งหลายอุทิศกายร่วมกมล
เข้าผจญอุปสรรคทั้งหนักเบา
จะกอดคอกันไว้ให้กระชับ
แม้พบกับศัตรูจะสู้เขา
เป็นหรือตายไม่คิดกันมั่นใจเรา
ให้ไทยเนาเอกราชชาติไทยไชโย ไชโย ไชโย

เทพกร บวรศิลป์27 ธันวาคม 45 เวลา 21:09 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป