อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

29 ก.พ. 2563
04983
ขอแสดงความยินดีกับปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย และผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔
ได้ทราาบข่าวว่า คุณชอุ่ม ปัญจพรรค์ ผู้แต่งคำร้องเพลงสุนทราภรณ์ เช่น หนึ่งในดวงใจ เป็นต้น
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรม
ให้เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ประจำปี ๒๕๕๔
ผมขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ ครับ

สำหรับปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย และผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ ได้แก่

๑. ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย

๑.๑ พระธรรมโกศาจารย์ (ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ธมฺมจิตโต)
๑.๒ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิ่งแก้ว อัตถากร
๑.๓ คุณหญิงคณิตา เลขะกุล
๑.๔ นางชอุ่ม ปัญจพรรค์
๑.๕ นายช่วย พูลเพิ่ม
๑.๖ ศาสตราจารย์ธวัช ปุณโณทก
๑.๗ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล
๑.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะเนาะ ยูเด็น
๑.๙ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิจินตน์ ภาณุพงศ์
๑.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุธ โสภวงศ์
๑.๑๑ พลตรีหม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี
๑.๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอกเสนีย์ วิลาวรรณ
๑.๑๓ นายอาจิณ จันทรัมพร

๒. ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
๒.๑ นายกันตชาติ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร
๒.๓ นายธีรภาพ โลหิตกุล
๒.๔ นางสาวนภา หวังในธรรม
๒.๕ นายนิติพงษ์ ห่อนาค
๒.๖ พลตรีประพาศ ศกุนตนาค
๒.๗ นายประภัสสร เสวิกุล
๒.๘ นายปราโมทย์ สัชฌุกร
๒.๙ นายศักดิ์สิริ มีสมสืบ
๒.๑๐ นายศุ บุญเลี้ยง
๒.๑๑ นางสินจัย เปล่งพานิช
๒.๑๒ นาวาอากาศโทสุมาลี วีระวงศ์
๒.๑๓ นายสัญญา คุณากร
๒.๑๔ นางอารีย์ นักดนตรี
๒.๑๕ นายเอนก นาวิกมูล
ชาวต่างประเทศ
๒.๑๖ ศาสนาจารย์ ดร. เอสเธอร์ เวคแมน
๒.๑๗ นางศริสตี แอนน์ เคนนีย์ บราวน์ฟิลด์

๓. ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น
๓.๑ พระราชประสิทธิคุณ (สุนันท์ สุภาจาโร)
๓.๒ ดร.ฉันทัส ทองช่วย
๓.๓ นางสาวนฤมล มั่นวงศ์วิโรจน์
๓.๔ นายบุญธรรม เทอดเกียรติชาติ
๓.๕ นายพงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
๓.๖ นายมนัส สุขสาย
๓.๗ นายเมืองดี นนทะธรรม
๓.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท บุญฤทธิ์
๓.๙ นายอินตา เลาคำ

ขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่าน ณ ที่นี้ครับ

เทพกร บวรศิลป์6 กรกฎาคม 54 เวลา 17:33 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป