อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

29 ต.ค. 2563
06564
ขอเชิญนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงภายใต้ชื่อ “ไทยรวมกำลัง: สื่อพลังรักชาติ”
ขอเชิญนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงภายใต้ชื่อ “ไทยรวมกำลัง: สื่อพลังรักชาติ” เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เทิดไท้ธีรราชบดินทร์ สืบสาน รังสรรค์ศิลป์มรดกไทย ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

•ประเภทการประกวด
การประกวดแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
๑. ประเภทร้องเดี่ยว (ชายหรือหญิง)
๒. ประเภทร้องหมู่ จำนวน ๖ – ๑๒ คน
•คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
๑. ชาย / หญิง อายุระหว่าง ๑๕-๒๕ ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา
๒. ผู้เข้าประกวดต้องสังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ
๓. ผู้สมัครจะต้องไม่เคยได้รับรางวัล ไม่ว่าจะเป็นรางวัลใดก็ตามจากงานประกวดร้องเพลงที่ทางมูลนิธิสุนทราภรณ์ร่วมจัดกับองค์กรต่าง ๆ ก่อนหน้านี้
หมายเหตุ: สถาบันการศึกษาสามารถส่งผู้เข้าประกวดได้มากกว่า๑ คน ในประเภทร้องเดี่ยว
•การสมัครเข้าประกวด
ส่งใบสมัคร พร้อมคลิปวิดีโอการขับร้องเพลงสุนทราภรณ์ เพลงที่ใช้ในการประกวดจำนวน ๑ เพลง ดังนี้
๑. ประเภทร้องเดี่ยว หญิง เพลง“ไร้รักไร้ผล” ชาย เพลง“เกียรติศักดิ์ทหารเสือ”
๒. ประเภทร้องหมู่ เลือกเพลงใดเพลงหนึ่ง ๑ เพลง
๒.๑ สยามานุสติ (หมู่ชายหรือหญิงหรือประสม )
๒.๒ ไทยรวมกำลัง (หมู่ชายหรือหญิงหรือประสม)
๒.๓ ไทยสามัคคี (หญิงนำหมู่)
๒.๔ คำปฏิญาณ (หญิงนำหมู่)

ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ คุณวราภรณ์ ฉัตรวงศ์พันธ์ หรือ คุณภคปภา นาถะพินธุ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ กองงานวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๕๗๙๐ โทรสาร ๐-๓๔๒๑-๙๒๗๙
หมายเหตุ : ฝึกซ้อมจาก “ซีดี”ของวงดนตรีสุนทราภรณ์ เท่านั้น

•กติกาการประกวด
รอบคัดเลือก คัดเลือกผู้เข้ารอบ ประเภทร้องเดี่ยว (ชายหรือหญิง) จำนวน ๑๐ คน และและประเภทร้องหมู่ จำนวน ๕ กลุ่ม (จำนวนผู้เข้ารอบทั้งสองประเภทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) จากคลิปวิดีโอ และ ประกาศผลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากรใน วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

รอบชิงชนะเลิศ วันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้เพลงที่ใช้ประกวดรอบชิงชนะเลิศให้ใช้เพลงเดียวกับคลิปวิดีโอที่สมัคร
ผู้สมัครมารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
หมายเหตุ : ถ้าผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่แจ้งไว้ ถือว่าสละสิทธิ์

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์26 ตุลาคม 57 เวลา 18:41 น.


ความเห็นที่ 1
ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าได้เลื่อนกำหนดวันปิดรับสมัคร เป็น 7 พ.ย.2557

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 27 ตุลาคม 57 เวลา 18:54 น.
โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป