อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

12 ก.ค. 2563
06681
ครูเอื้อ สุนทรสนาน ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในบูรพศิลปินปีนี้ปีแรก
วธ.ยกย่องเชิดชูเกียรติ 'บูรพศิลปิน' ผู้ล่วงลับ 187 ราย

กระทรวงวัฒนธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติ “บูรพศิลปิน” ศิลปินผู้ล่วงลับรวม 187 ราย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย-รัตนโกสินทร์ โดยสวธ.เตรียมจัดพิธีทำบุญใหญ่อุทิศให้ผู้ล่วงลับ พร้อมสร้างทำเนียบนาม ชีวประวัติ ผลงานเผยแพร่สู่ชนรุ่นหลัง...

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดแถลงข่าวโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินผู้ล่วงลับเป็นครั้งแรกของ ประเทศ โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า วธ. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเกียรติยศสำหรับใช้ประกาศเชิดชูเกียรติศิลปินผู้ล่วงลับว่า “บูรพศิลปิน” ซึ่งมีความหมายว่า ศิลปินผู้ล่วงลับไปแล้วที่ควรค่าแก่การยกย่อง ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกศิลปินที่มีความสามารถ มีผลงานอันทรงคุณค่าเป็นที่รู้จัก ให้เป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการจำแนกบูรพศิลปินไปตามยุคสมัย ได้แก่ สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ พระภิกษุ ขุนนาง และสามัญชน รวมจำนวน 187 ราย

รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อว่า สำหรับรายนามผู้ได้รับการยกย่องมี ดังนี้ สมัยกรุงสุโขทัย สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท ) พระพรหมราชปัญญา พระโพธิรังสีเถระ พระรัตนปัญญาเถระ (พระสิริรัตนปัญญาเถระ) พระสิริมังคลาจารย์ สมัยกรุงศรีอยุธยา สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เจ้าฟ้ากุณฑล เจ้าฟ้าทองอิน กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ (เจ้าฟ้ากุ้ง) เจ้าฟ้ามงกุฎ พระเทพโมลี พระมหานาค วัดท่าทราย พระมหาราชครู พระศรีมโหสถ พระโหราธิบดี หลวงศรีปรีชา (เซ่ง) และศรีปราชญ์ สมัยกรุงธนบุรี สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระภิกษุอินท์ เจ้าพระยาพระคลัง (หน) พระธรรมปรีชา (แก้ว) พระยามหานุภาพ (อ้น) พระยาราชสุภาวดี และ นายสวน มหาดเล็ก

สมัยรัตนโกสินทร์ สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตโนรส สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิทพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ มจ.อิศรญาณ มหากุล ม.ร.ว.กระต่าย อิศรางกูร (หม่อมราโชทัย) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช มล.บุปผา (กุญชร) นิมมานเหมินท์ มล.ปิ่น มาลากุล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

พญาพรหมโวหาร พระยาตรังคภูมาภิบาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) พระยาสุรินทราชา (นกยูง วิเศษกุล) พระมหามนตรี (ทรัพย์) พระสุนทรโวหาร (ภู่) หลวงจักรปาณี (ฤกษ์) หลวงวิลาศปริวัตร (เหลี่ยม วินทุพราหมณกุล) พล.ต. หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ ) หมื่นพรหมสมพัตสร (นายมี) นายกรุณา กุศลาสัย นางกัณหา เคียงศิริ นายก้าน พึ่งบุญ ณ อยุธยา นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ นายชิต บุรทัต นางนงไฉน ปริญญาธวัช นายนรินทร์ธิเบศร์ (อิน) นายปรีชา อินทรปาลิต คุณพุ่ม (บุษบาท่าเรือจ้าง) นายมาลัย ชูพินิจ น.ส.รวงทอง จันทพิมพะ นายศักดิ์ชัย บำรุงพงศ์ นายสด กูรมะโรหิต นายสมภพ จันทรประภา นายสุวัฒน์ วรดิลก นายอบ ไชยวสุ

สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ม.จ.การวิก จักรพันธุ์ ม.จ.โวฒยากร วรวรรณ ม.จ.สมัยเฉลิม กฤดากร ม.จ.อิทธิเทพสรรค์ กฤดากร ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี มล.ปุ่ม มาลากุล มล.สันธยา อิศรเสนา ขรัวอินโข่ง พระยาราชสงคราม (กร หงสกุล) พระเทพรจนา (สิน ปฏิมาประกร ) พระพรหมพิจิตร (อู๋ ลาภานนท์ ) พระสาโรชรัตนนิมมานก์ (สาโรช สุขยางค์ ) หลวงยุกตเสวีวิวัฒน์ หลวงวิจิตรเจษฎา (ทองอยู่ ) หลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื้อ ปัทมจินดา) หลวงเสนีย์บริรักษ์ (คงแป๊ะ) นายเขียน ยิ้มศิริ นายคำหมา แสงงาม นายคิด โกศัลวัฒน์ นายจำรัส เกียรติก้อง นายจิตต์ จงมั่นคง นายจิตรเสน (หมิว) อภัยวงศ์ นายฉลาด เค้ามูลคดี นายเฉลิม นาคีรักษ์ นายชิต เหรียญประชา นายแช่ม ขาวมีชื่อนายทวี นันทขว้าง นางเนื่อง แฝงสีคำ ศ. (พิเศษ) ประกิต บัวบุศย์ นายประสงค์ ปัทมานุช นางพยอม สีนะวัฒน์ นายพิมาน มูลประมุข นายพูน เกษจำรัส นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ นายไพฑูรย์ สุวรรณกูฏ นายไพบูลย์ มุสิกโปดก นายเฟื้อ หริพิทักษ์ นางมีเซียม ยิบอินซอย รศ.เลิศ อุรัสยะนันทน์ นายวทัญญู ณ ถลาง ศ.ศิลป์ พีระศรี รศ.สมถวิล อุรัสยะนันทน์ ศ.พล.ร.ต.สมภพ ภิรมย์ นายสนั่น ศิลากรณ์ นายสนิท ดิษฐพันธุ์ นายสวัสดิ์ ตันติสุข นายสิทธิเดช แสงหิรัญ นางแสงดา บันสิทธิ์ นายแสวง สงฆ์มั่งมี นายเห้ง โสภาพงศ์ นายเหม เวชกร และนายโหมด ว่องสวัสดิ์

สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่ มล.ประพันธ์ สนิทวงศ์ พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) หลวงบำรุงจิตรเจริญ (ธูป สาตรวิลัย) หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) จางวางทั่ว พาทยโกศล ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์ คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง คุณหญิงไพฑูรย์ กิติวรรณ นายกรี วรศะริน นายกั้น ทองหล่อ นางกัณฑรีย์ (นาคประภา) สิมะเสถียร นายแก้ว อัจฉริยะกุล นายจวงจันทร์ จันทร์คณา นายจำเนียร ศรีไทยพันธุ์ น.ส.จำเรียง พุธประดับ นายจูเลี่ยม กิ่งทอง

นางเจริญใจ สุนทรวาทิน นายฉลอง สิมะเสถียร นางเฉลย ศุขะวณิช นายเฉลิม บัวทั่งนางชูศรี (ชื้น) สกุลแก้ว นายเชื้อ ดนตรีรส นายไชยลังกา เครือเสน นายเตือน พาทยกุล นางท้วม ประสิทธิกุล นายทองดี ชูสัตย์ นายทองมาก จันทะลือ นางทองหล่อ ทำเลทอง นายนารถ ถาวรบุตร นางบัวผัน จันทร์ศรี นายบุญยงค์ เกตุคง นายบุญยัง เกตุคง นายประเวช กุมุท นายประสิทธิ์ ถาวร นายประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง นายเปรื่อง ชื่นประโยชน์ นายผาย นุปิง นายไพบูลย์ บุตรขัน นายมงคล อมาตยกุล นายมนตรี ตราโมท นายยก ชูบัว นายรงภักดี (เจียร จารุจรณ) นายล้วน ควันธรรม

นายวิจิตร คุณาวุฒิ นายสง่า อารัมภีรนายสมควร กระจ่างศาสตร์ นายสมชาย อาสนจินดา นายสมพงษ์ พงษ์มิตร นายสมาน กาญจนะผลิน นายสร้อย ดำแจ่ม นายสวง ทรัพย์สำรวย นายสอน วงฆ้อง นายสาคร ยังเขียวสด นางสุดใจ ศรีเบ็ญจา นายหยัด ช้างทอง นายหวังดี นิมา นายเหนี่ยว ดุริยพันธ์ นายใหญ่ วิเศษพลกรัง นายอำนวย กลัสนิมิ และ นายเอื้อ สุนทรสนาน

ด้าน น.ส.นันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดี สวธ. กล่าวว่า หลังจากประกาศรายชื่อแล้ว สวธ.จะจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ “บูรพศิลปิน” อย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 21 ก.ค. ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้แก่ นิทรรศการ เชิดชูเกียรติ พิธีสงฆ์โดยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ บูรพศิลปิน การเสวนา เรื่อง บูรพศิลปิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง นอกจากนี้ จะมีการจัดพิมพ์หนังสือบูรพศิลปิน ที่จะรวบรวมประวัติและผลงานชิ้นเด่นๆ ทั้ง 187 ราย ไว้อย่างเป็นระบบ และจัดทำทำเนียบนาม ชีวประวัติ ผลงานเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สวธ. เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และเป็นหลักฐานที่สำคัญของชาติต่อไป

ขอบคุณข่าวจาก "ไทยรัฐ"
11 ก.ค. 2558

ดุสิตา13 กรกฎาคม 58 เวลา 07:39 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป