อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

25 ม.ค. 2564
06989
สัมมนา "ทิศทางของชมรมรักสุนทราภรณ์"
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม จัดงานสัมมนา "ทิศทางของชมรมรักสุนทราภรณ์" เป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เวลา 09.30-12.00 น. มีชมรมเข้าร่วม 19 ชมรม จำนวน 54 คน และผู้สังเกตการณ์จาก จ.สงขลาอีก 3 ท่าน รวมเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา 57 ท่าน
ฝ่ายมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ดำเนินการสัมมนามี คุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ เลขาธิการ มูลนิธิ ฯ คุณพรรณี สุภัทรพันธ์ / คุณปรีชา เศขรฤทธิ์
Facilitator รศ.ดร. อรรณพ ตันละมัย /คุณอวยพร ตันละมัย / คุณวราภรณ์ เสนะวงศ์ / คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์
ฝ่ายเลขานุการ คุณพัชรินีย์ อยุทธ์ยานนท์ / คุณพีระยุทธ อุปถัมภ์ / คุณธัญญธร รักกมล / คุณวิไลวรรณ เฮงวิวัฒน์ชัย / คุณชลธิชา รัตนมาลา

ช่วงบ่าย งานลีลาศเพลินใจ สายใยสุนทราภรณ์ ประจำปี 2561 เวลา 12.30-16.30 น.

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์16 มกราคม 61 เวลา 17:39 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป