อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

4 มี.ค. 2564
07096
งานสุนทราภรณ์ครึ่งเดือนหลังของกันยายน 2562
เสาร์ 21 ก.ย. สุนทราภรณ์ วง 1 ซ้อมให้สมาชิก ชรส สำหรับงานลีลาศเพลินใจ สายใยสุนทราภรณ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น

เวลา 11.30 น. สุนทราภรณ์ วง 2 เดินทางไปจังหวัดลพบุรี เพื่อซ้อมให้นักร้องกิตติมศักดิ์ ในเวลา 14.30 น.

เวลา 18.00 น. งานคอนเสิร์ต 99 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี

อาทิตย์ 22 ก.ย. เวลา 08.30 น. สมาชิก ชรส (ชมรมรักสุนทราภรณ์) 19 ชมรม ลงทะเบียน ณ ชั้น 23 โรงแรมอโนมา ราชดำริ

เวลา 09.00 น. นางอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสุนทราภรณ์ ฯ กล่าวเปิดและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเสวนา "สืบสานงานเพลงสุนทราภรณ์"

เวลา 09.10 น. นายปรีชา เศขรฤทธิ์ กรรมการมูลนิธิสุนทราภรณ์ ฯ สรุปความเป็นมาและเอกลักษณ์ของสถาบันสุนทราภรณ์

เวลา 09.30 น. นางวราภรณ์ เสนะวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสุนทราภรณ์ ฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ ข้อตกลงและเงื่อนไข การสนับสนุนการจัดตั้งชมรมรักสุนทราภรณ์

เสวนา - การดำเนินงานของชมรมรักสุนทราภรณ์ โดยนางพรรณี สุภัทรพันธ์ กรรมการมูลนิธิสุนทราภรณ์ ฯ

เวลา 09.45 -11.50 น. เสวนา - ประมวลสรุปข้อคิดเห็นและประเด็นปัญหาที่ได้รับฟังจาก ชรส ต่างๆ โดยนายพีระยุทธ อุปถัมภ์ ที่ปรึกษาชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

เวลา 11.50-12.00 น. สรุบผลการเสวนา โดย นายอรรณพ ตันละมัย กรรมการมูลนิธิสุนทราภรณ์ ฯ และนางพัชรินีย์ อยุทธ์ยานนท์ กรรมการชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

เวลา 13.00 น. วงดนตรีสุนทราภรณ์ วง 1 บรรเลงเพลงไตเติ้ล เพลงพระมหามงคล
พัชรินีย์ อยุทธ์ยานนท์ และ พรชัย เอกศิริพงษ์ นำเข้างาน "ลีลาศเพลินใจ -สายใยสุนทราภรณ์ ครั้งที่ 7"
ศ. ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ ประธานกองทุนสวัสดิการนักดนตรีนักร้องปัจจุบันของวงสุนทราภรณ์ กล่าววัตถุประสงค์และเปิดงาน

วันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. ซ้อมย่อยการแสดงดนตรี "๘๐ ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์" ณ โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี


ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-142720 กันยายน 62 เวลา 21:59 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป