อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

26 ต.ค. 2564
07140
ขอขอบคุณ
ขอขอบคุณสมาชิกของสถาบันสุนทราภรณ์ทุกท่าน

กรรมการและที่ปรึกษา มูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารั
กรรมการและที่ปรึกษาและสมาชิกชมรมศิษย์ ร.ร.สุนทราภรณ์การดนตรี
นักดนตรี นักร้อง วงดนตรีสุนทราภรณ์ ทั้ง 2 วง
ตรูและนักเรียน ร.ร.สุนทราภรณ์การดนตรี
ประธาน รองประธานและสมาชิก ชรส ต่างๆ ทั่วประทศ
รวมไม่ตำ่กว่า 180 คนที่ไปร่วมในงานฉลองศาลครูเอื้อ สุนทรสนาน และทอดกฐินประจำปี 2563 รวมเงินที่ทำบุญถวายในปีนี้คือ 593,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-14272 พฤศจิกายน 63 เวลา 12:30 น.


ความเห็นที่ 1
ได้รับเงินบริจาคเพิ่ม รวมเป็นเงินที่ทำบุญถวายในปีนี้คือ 596,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-1427 27 พฤศจิกายน 63 เวลา 13:54 น.
โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป