อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

28 พ.ย. 2564
00769
ข้อเสนอการจัดหลักสูตรสุนทราภรณ์การดนตรี
วัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานและธำรงศิลปะการดนตรีของสุนทราภรณ์ให้สืบต่อเนื่องตลอดไป
เนื้อหาเป็นลักษณะของสหวิชาการ ครอบคลุมสาระต่าง ๆ เช่น การจัดการวงดนตรี การจัดการแสดง การจัดรายการวิทยุ การจัดทำ web การประพันธ์เพลง กฎหมายลิขสิทธิ์ การตลาดเพลง การร้องเพลงตามเสียงต้นแบบ ลีลาศจังหวะต่าง ๆ หรือแม้แต่ประวัติศาสตร์เพลง ฯลฯ (อยากให้เพื่อน ๆ ช่วยแสดงความเห็นในประเด็นนี้มาก ๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของสาระวิชา)
แนวทางการดำเนินการ โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีร่วมกับสถาบันการศึกษาจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาโท เพื่อผลิตอาจารย์ ทั้งนี้ ให้เปิดรับนักศึกษาทุกสาขาวิชา และเมื่อมีความพร้อมด้านบุคคลากรแล้ว จึงจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
บัณฑิตย์ที่สำเร็จการศึกษา นอกจากจะเป็นรากฐานให้กับดนตรีแนวสุน ทราภรณ์ในอนาคตแล้ว ยังสามารถนำวิชาที่เรียนไปประยุกต์เพื่อประกอบอาชีพได้ เหนือสิ่งอื่นใดดนตรีสุนทราภรณ์จะยังคงอยู่ตลอดไปและเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

ผมหวังว่าความปรารถนาของผมนี้จะได้รับการพิจารณาจากทางโรงเรียนฯและตั้งใจจะขอสมัครเป็นนักศึกษารุ่นแรกให้ได้

เพื่อน ๆ ท่านอื่นมีความเห็นอย่างไรครับ

ยอดปรารถนา26 ตุลาคม 46 เวลา 20:05 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป