ตะลุงชมดง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  โอ้.....โอ้เอ้อเอ่อเอ่อเออ
ยามอรุณรุ่งแจ้งแสงทองอาทิตย์สอดส่องทั่วท้องนภา
หมู่ประคินละเจ้าก็บินเวียนวนโผนพรากจากครบินจรเข้าพนา
แว่วชะนีมันร้องเรียกผัวเสียงดังฟังระรัวเรียกผัวก้องมา
ทั้งเก้งทั้งกวางเยื้องย้างเล่นยาวถึงโลดโดดผวาเสือหมาหวั่นเกรง

โน้นแน่ะวัวกระทิงนี่เอ้ย มันนี้มันจะก็จะเทือง
ไอ้นั่นนกยุงละนกกระทุงนั่นเทืองขยับขเยื้อนละเดินโขยกโยกเย้ง
ไก่กระชั้นเสียงดังเจื้อยแจ้ว ดูว่าวเจ้าแว้วว่าเช้าแล้วอย่าได้เกรง
ออกไปหากินแม้นดินนั่นเอง ฟังดูคล้ายเพลงละธรรมชาติเล่นดง
โอ้โอ๊ยเอย

โอ้.....โอ้เอ้อเอ่อเอ่อเออ
เพลินเพลินใจอยู่ในพนาธรรมชาติช่วยพาไล้อุราใกล้ลง
ไอ้โน้นสะตอถึงคลอลูกเหนียง ตอเทศขึ้นเขียงลูกเหนียงไร่คง
นั่นแน่ะลูกหวายพัดไปก็สะตื้อ ลูกมุดลูกยื้อละเอื้อมมือเหนี่ยวลง
นั่นดอกชมปอยสามดอยแดนดง พอสะพุดหน่อตงถึงดีพรากดีพลี

โน้นมะม่วงเล็ดลอดนี่เอย จนรอเล็ดมันร่วง
ลูกก่อลูกละลูกอุระเล่นลวง ก็ไปหาหวงหาหวงก็ไม่มี
เมื่อต้องจากกันตะวันพลบค่ำมิอย่างเย็นย่ำค่ำแล้วราตรี
ตะลุงชมดงจบลงเพียงนี้ความสุขสวัสดีจงมีทั่วกัน
โอ้โอ๊ยเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... camry
ผู้ขับร้อง : เลิศ ประสมทรัพย์ , คณะสุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ตะลุงชมดง คำร้อง - ทำนอง เลิศ ประสมทรัพย์
ไม่ใช่ของสุนทราภรณ์ แต่จะฟังได้ที่ กรมประชาสัมพันธ์
คุณสุรพล เคยร้องออกอากาศไว้ ได้เพราะมาก

โอ้..โอ โอ้ เอิงเอย ยามอรุณรุ่งแจ้งแสงทองอาทิตย์สอดส่องทั่วท้องนภา
หมู่ปักษิณเจ้าก็บินเวียนว่อน โผพรากจากคอนบินจรเข้าพนา แว่วชะนีมันร้องเรียกผัว เสียงดังฟังระรัวเรียกผัวก้องมา ทั้งเก้งทั้งกวางเยื้องย่างเล่นมาทั้งโลดโดดผวา เสือมาหวั่นเกรง

โน่นแน่ะวัวกระทิงนี่เอย มันวิ่งจนตัวกระตุง ไอ้นั่นนกยูง นกกระทุงนำเทือง ขยับเขยื้องละเดินโขยกโย่งเย้ง ไก่กระชั้นเสียงขันเจื้อยแจ้วดุเหว่าเจ้าแว่ว เช้าแว่วอย่าได้เกรง ออกไปหากิน แหลมดินนั่นเอง ฟังดูคล้ายเพลงธรรมชาติแดนดง เอ่ย..

โอ้ ..โอ โอ้ เอิงเอย เพลิดเพลินใจอยู่ในพนา ธรรมชาติช่วยพาให้อุราคลายลง ไอ้โน่นสะตอขึ้นคลอลูกเนียง ตอเทศขึ้นเคียง ลูกเนียงไล่พง นั่นแน่ะลูกหวายถัดไปก็สะตือลูกหมุดหยุดยื้อ เอื้อมมือเหนี่ยวลง นั่นดอกส้มปอยตามดอยแดนดง พอสะพุดหน่อตงทำทีพล่า ดีปลี

โน่นมะม่วงเล็ดรอดนี่เอย ต้องรอเล็ดมันร่วง ลูกกรอก ลูกพระ ลูกอุระเป็นพวงก็ไม่ห้ามหวง ของหวงก็ไม่มี เราต้องจากกันเมื่อตะวันพลบค้ำ สุริยาเย็นย่ำ ค่ำแล้วราตรี ตะลุงชมดงจบลงเพียงนี้ให้ความสุขสวัสดีจงมีทั่วกัน

ดำริ
© ได้ฟังเพลงตะลุงชมดงจากต้นฉบับ ของครูเลิศแล้ว ทำให้รูสึกเหมือนได้เข้าไปเดินเที่ยวในป่าแดนใต้ของไทยตั้งแต่เช้าจนเย็น-ค่ำ ด้วยตัวเองจริงๆ แต่ยังพบจุดบกพร่องบางจุดเกี่ยวกับเนื้อเพลงในห้องบทเพลง จึงใคร่ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ..ดังนี้ครับ
ตะลุงชมดง (เนื้อเพลง-ความหมายของคำ)

อ๋อ.........ออ..อ้อ ออง เอย ..
..ยาม อรุณ รุ่งแจ้ง แสงทอง อาทิตย์ สอดส่อง ทั่วท้อง นภา /./.
หมู่ ปักษิณ (ล่ะ)เจ้า ก็บิน เวียนวน โผ พราก จาก คอน บินจร เข้าพนา /./
แว่ว ชะนี มันร้อง เรียกผัว เสียงดัง ฟังระรัว เรียกผัว ก้องมา /./.
ทั้งเก้ง ทั้งกวาง เยื้องย่าง เล็มหญ้า ลุกขึ้นโลด โดดผวา เสือ หมา หวั่นเกรง /./.

โน่น แน่ะวัว กระทิง (นะ)นี่เอ้ย มันหนี..กระจง..กระเทือน /././
ไอ้นั่น นกยูง (ละ)นก กระทุง น้ำเทือน ขยับ เขยื้อน (ล่ะ)เดิน โขยก โหยงเหยง ..
..ไก่ กระชั้น เสียงขัน เจื้อยแจ้ว ดุเหว่า เจ้าแว่ว ว่าเช้าแล้ว อย่าได้เกรง /./.
ออกไป หากิน แหลมดิน มันเอง ฟังดู คล้ายเพลง (ล่ะ)ธรรมชาติ แล่นดง ..
..อ่อ..ออ..อ้องเอย /./.
***
อ๋อ......ออ..อ้อ..ออง..เอย ..
..เพลิดเพลินใจ อยู่ใน พนา ธรรมชาติ ช่วยพา (ล่ะ)ให้ อุรา คลายลง /./.
ไอ้โน่น สะตอ ขึ้นคลอ ลูกเนียง ตอเทศขึ้นเคียง* ลูกเหรียง ไร่คง /./
นั่นแน่ะ ลูกหวาย (แน่ะ)ถัดไป ก็สะตือ ลูกมุด หยุดยื้อ ละเอื้อมมือ เหนี่ยวลง /./.
นั่นดอก ส้มป่อย ตามดอย แดนดง (แล้ว)ตอ สะปุด หน่อตง ทั้ง ขี้พร้า ดีปลี /./.

โน่นแน่ะ ม่วง เล็ดล่อ..นี่เอย จะรอเล็ด มันร่วง /././
ลูกกอ ลูกประ ลูกคุระ เป็นพวง เขาไม่ ห้ามหวง* ของหลวงก็ไม่มี ..
..เราต้อง จากกัน (แล้ว)เมื่อ ตะวัน พลบค่ำ สุริยาเย็นย่ำ (ล่ะ)ค่ำแล้ว ราตรี /./.
ตะลุง ชมดง จบลง เพียงนี้ ให้ความสุข สวัสดี จงมี ทั่วกัน ..
..อ่อ......ออ...อ้อง..เอย ***/././././.
น้ำเทือน*..น้ำกระเพื่อม กระเทือน
สะตอ, ลูกเหรียง ,ตอเทศ(กระถิน) เป็นพืชยืนต้นตระกูลถั่วที่ชาวใต้นิยมใช้เม็ดจากฝักมาเป็นเครื่องเคียงกับน้ำพริก แกงคั่ว แกงเผ็ด
ลูกเนียง*พืชยืนต้น ผลเป็นฝักสั้นๆ2-3ถึง5เม็ดต่อฝัก นิยมใช้เป็นเครื่องเคียงเช่นกัน
ไร่ คง*..ไร่ ข้าวโพด
ลูกหวาย*ผลช่อของหวาย(พืชเถามีหนามนำมาทำเครื่องจักสาน)
สะตือ*พืชยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่..ประดู่ขาว ก็เรียก
ลูกมุด*.ผลของต้นมะมุด เป็นพืชยืนต้นตระกูลมะม่วง นิยมใช้ยำ แกงส้ม
ส้มป่อย*..เป็นไม้เถา ต้นมีหนาม
ตอ*..กระถิน
สะปุด*..ปุด ไม้ใบเลี้ยงเดี่ยวตระกูลขิง ข่า นิยมใช้ทำไม้ประดับ ดอก คล้ายดาหรา
หน่อตง*..หน่อไม้ไผ่ ขี้พร้า*..ฟักเขียว ดีปรี*..พริก(ขี้หนู,สวน)
ม่วงเล็ดล่อ*..มะม่วงหิมพานต์(เล็ด=เมล็ด,ล่อ=โผล่)เนื่องจากมีเม็ดอยู่ภายนอกผล
ลูกกอ*.ลูกเกาลัดป่า ลูกประ*.ผลไม้เปลือกแข็งนำมาดองหรือต้มเพื่อกินเนื้อข้างใน
คุระ*..สมอทะเล
ของหลวงก็ไม่มี*..ไม่ได้เป็นของทางราชการเสียด้วย
แสนดี
© โน่นแน่ะ วัวกระทิง นี่เอ้ย มันนี้ กระโจน กระเทือน /././

chan
© อ่านเนื้อเพลงแล้วอยากฟังเลยขอไป ดีเจก็เปิดให้ฟัง แต่ฟังไม่ได้ค่ะอู้อี้ขนาดหนัก
แต่น่าอนุรักษ์มากเพราะมีสารพัดผัก ผลไม้
รวมทั้งมีผู้แนะนำว่าเพลงนี้เป็นเพลงเอกของคุณเลิศ
ป้าหมู

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงตะลุงชมดง