มาร์ชสถาบันราชภัฎนครราชสีมา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง พรพิรุณ     
  "สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ให้การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงอาจิณ
ประสาทความรู้ดุจธารไหลรินเพื่อชน"
นามของเรา "ราชภัฏ" ผองเราภาคภูมิฤทัย
ศักดิ์ศรีนามซึ่งเราทั้งหลายเทิดไว้เหนือเกล้าฯ ทุกคน
เอกองค์จักรีศรีไผท พระทรงชัยมหาราชภูมิพล
พระราชทานศักดิ์ศรีเลิศล้นยิ่งสิ่งใด

"สีธงเราเขียว-เหลืองเด่น เห็นธงปลิวพลิ้วอยู่ดูสดใส ประกาศศักดาอันเกรียงไกรราชพฤกษ์เหลือง วิไลงามสดสี ขอจำคำขวัญล้ำเลิศเหมือนพรประเสริฐแห่งชีวี ธัมมะจารี สุขังเสติ ข้อความนี้คือสัจธรรมนำชัย (ซ้ำ)
เราขอตั้งจิตแน่วแน่มั่นคงแท้ติดตรึงหัวใจ
จะนำวิชาการพัฒนาชาติไทยยึดมั่น อยู่ในระเบียบวินัย และสามัคคี"
ข้าฯ ขอกราบแทบพระบาท
มหาราชภูมิพลจักรี
จะรักษ์ชาติ พิทักษ์ศาสน์ยิ่งชีวี
เทิดศักดิ์ศรีสถาบันนิรันดร
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
ผู้ขับร้อง : หมู่ชายหญิงสุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
แฟนเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชสถาบันราชภัฎนครราชสีมา