รวงทิพย์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  (ช) ฟากฟ้างามยามนี้พี่ฝัน รำพันรำพึง
เฝ้าคะนึงคิดถึงรวงทิพย์ที่พี่ชื่นทุกคืนวัน
พี่เพ้อใจพี่ใฝ่รำพันฤดูฤดีที่พี่คอยขวัญหมายมั่นจะชม
(ญ) รวงทิพย์คอย คอยพี่ เหมือนดังพี่คอยรวง คอยทวงภิรมย์
รวงทิพย์คอยพี่ชม สุดซึ้งอารมณ์จนตรมทรวง
หากปองใจถนอมน้องไว้ให้รักห่วง
(ช) รวงทิพย์งามทั้งรวง พี่ต้องหวงดั่งดวงใจ
(ญ) ถึงฤกษ์ที่พี่ปอง น้องจะเป็นคู่บุญ
(ช) เนื้อผ่องนพคุณสมบุญคู่ใจ
(ญ) คู่อาลัยสมในคุณค่า
(ช) ภวังค์พะวงรักกัน
(ญ) ภวังค์พะวงรักกัน
(ช) นับวันนับคืน
(ญ) นับวันรักชื่นอุรา
(ช) รักไม่ร้างแรมรา
(ญ) รักไปจนถึงเวลา
(ช) รักสุดรักหนักหนา
(ญ) เสน่หาอาลัย
(ช) โอ้จอมขวัญผูกพันรักไว้
(พร้อม) ต่างคอยปองขวัญใจ หวังเชยชิดใกล้
อยู่คู่ดวงใจมิให้แรมรา....
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์-ชวลี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ทำนอง ดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิม แขกสาหร่าย
นิมิตฯ
© เพลงนี้ซึ้งและกินใจมาก ฟังเมื่อใด ก็เพราะเมื่อนั้น ไม่ผันแปร ต้นฉบับของเพลงนี้ร้องคู่โดย คุณครูเอื้อฯ และชวลีย์ ช่วงวิทย์ นักร้องคู่ขวัญในสมัยนั้น
คุณอ๋อย เจ้าเดิม
© เป็นเพลงที่มีความลงตัวเป็นอย่างยิ่ง ได้ทั้งธรรมชาติ ความหมายเปรียบเทียบดี มีทั้งความไพเราะในแบบของไทเดิม..นะ..ขอบอก
นาย กรึ่ม ครับผม
© ม.ร.ว.ถนัดศรี - รวงทอง
อโศก - รวงทอง

เพลงนี้คุณรวงทองชอบนำมาขับร้องเพราะว่า ชื่อเพลงคล้ายชื่อของเธอ
วรวิทย์
© (ญ) รักไปจนถึงเวลา = นับไปจนถึงเวลา
vip94
© เพลงรวงทิพย์ นี้ เป็นเพลงที่ ครูเอื้อ สุนทรสนาน นำทำนอง เพลงแขกสาหร่าย ซึ่งเป็นเพลงไทยเดิมมาดัดแปลง ให้เกิดความไพเราะเหมาะสำหรับการขับร้อง และบรรเลงโดยเครื่องดนตรีสากล ที่เรียกกันว่า สังคีตสัมพันธ์ อีกเพลงหนึ่ง ของ วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ หรือ วงดนตรีสุนทราภรณ์
       
        ใน หนังสือสารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัติและบทร้องเพลงเถา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน บอกถึง เพลงแขกสาหร่าย เถา เอาไว้ว่า “...เพลงแขกสาหร่าย อัตรา ๒ ชั้น ประเภทหน้าทับปรบไก่ มี ๓ ท่อน ท่อนที่ ๑ และ ท่อนที่ ๒ มี ท่อนละ ๔ จังหวะ ท่อนที่ ๓ มี ๖ จังหวะ
       
        เป็นเพลงสำหรับร้องบรรเลงตอนต้น ในการเล่นสักวาเพลงหนึ่ง
       
        จ่าเผ่นผยองยิ่ง (จ่าโคม) เป็นผู้แต่งขึ้นทั้งบทร้อง ทางร้องและ ทำนองเพลง แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง ที่บทสักวา เพลงแขกสาหร่าย ของ จ่าเผ่นผยองยิ่ง ได้สูญหายไป คงเหลืออยู่แต่ทำนองเพลง ได้รับความนิยมบรรเลงกันแพร่หลาย มาจนปัจจุบันนี้
       
        เพลงแขกสาหร่าย ที่ จ่าเผ่นผยองยิ่ง แต่งขึ้นนั้น ท่อน ๑ และ ท่อน ๒ ใช้บทเป็น กลอนสุภาพ ท่อนละ ๑ คำกลอน ท่อน ๓ ใช้บทเป็น สร้อย...
       
        เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) ได้นำ เพลงแขกสาหร่าย ทางที่ ๑ มาแต่งขยายขึ้นเป็น อัตรา ๓ ชั้น ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ต่อมาราว พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้ตัดลงเป็น อัตราชั้นเดียว ครบเป็น เพลงเถา...”
       
        เพลงรวงทิพย์ นี้ ขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้ โดย สุนทราภรณ์ และ ชวลีย์ ช่วงวิทย์ เพราะเหตุที่ ครูแก้ว อัจฉริยะกุล ใช้คำว่า รวง สื่อความหมายถึง ชื่อสาวสวย และเปรียบเทียบกับ รวงข้าว คือ...
       
        เฝ้าคะนึง คิดถึง รวงทิพย์ ที่พี่ชื่น ทุกคืนวัน
        รวงทิพย์ คอย คอยพี่ เหมือนดัง พี่คอย รวง คอยทวงภิรมย์
        รวงทิพย์ คอยพี่ชม สุดซึ้งอารมณ์จนตรมทรวง
        รวงทิพย์ งามทั้ง รวง พี่ต้องหวง ดั่งดวงใจ
       
        ครูแก้ว อัจฉริยะกุล เล่นคำ ว่า รวง ทวง ทรวง หวง และ ดวง ได้อย่างเก๋ไก๋มาก
       
        เพลงรวงทิพย์ นี้ จึงเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่ง ที่ รวงทอง ทองลั่นธม ศิลปินแห่งชาติ ชอบนำเอามาร้อง และได้บันทึกเสียงใหม่ กับ หม่อมราชวงศ์ ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เพราะ ชื่อเพลง และ เนื้อเพลง คล้องกับชื่อ รวงทอง ของเธอ
       
        คำที่ ครูแก้ว อัจฉริยะกุล เลือกเอามาใช้แต่ง เพลงรวงทิพย์ เป็นคำง่ายๆ ไม่ใช่ ศัพท์แสงโบราณ หรือ คำหรูหรา แต่ก็สื่อ ความหมาย และ สร้าง ความไพเราะ ให้กับ เพลงรวงทิพย์ มาก จาก สัมผัส ทั้ง สัมผัสนอก และ สัมผัสใน ตลอดทั้งเพลง เช่น
       
        ฟาก ฟ้า / งาม ยาม / นี้ พี่ / รำพัน รำพึง / (เฝ้า) คะ (นึง ) คิด (ถึง) / (เฝ้า คะ) นึง (คิด) ถึง / (รวง) ทิพย์ ที่ (พี่ชื่น) ทุก (คืนวัน) / ที่ พี่ ( ชื่น ) / (พี่) ชื่น (ทุก) คืน (วัน) / พี่ เพ้อ (ใจ) พี่ (ใฝ่รำ) พัน / (เพ้อ) ใจ (พี่) ใฝ่ (รำพัน) / ฤดู ฤดี / ที่ พี่ (คอยขวัญ) / หมาย มั่น / เนื้อ (ผ่อง) นพ (คุณ) / (นพ) คุณ (สม) บุญ / (นพ) คุณ (สมบุญ) คู่ (ใจ) / คู่ (อาลัย) (สมใน) คุณ ค่า / (คู่ อา) ลัย (สม) ใน (คุณค่า) / ภวังค์ พะวง (รักกัน) / นับวัน นับคืน / รัก (ไม่) ร้าง แรม รา / รัก (สุด) รัก / หนัก หนา / (เสน่) หา อา (ลัย) / (โอ้ จอม) ขวัญ (ผูก) พัน / ผูก พัน / (ผูกพัน รัก) ไว้ ( ต่างคอยปอง ขวัญ) ใจ ( หวังเชย ชิด) ใกล้ / เชย ชิด (ใกล้) / (เชยชิด) ใกล้ (อยู่คู่ ดวง) ใจ / อยู่ คู่ (ดวงใจ ) / (ดวง) ใจ (มิ) ให้ / แรม รา
        โดยเฉพาะในตอนท่อนแยก ที่ร้องตอบกันทั้งของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ที่ว่า ภวังค์พะวงรักกัน ภวังค์พะวงรักกัน นับวันนับคืน นับวันรักชื่นอุรา นั้น มีความไพเราะเหลือประมาณ จนทำให้ เพลงรวงทิพย์ เป็น อมตะ ได้รับความนิยม ในหมู่แฟนเพลง สุนทราภรณ์ เรื่อยมาจนปัจจุบัน 
golf

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรวงทิพย์