โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

                 ครูเอื้อ สุนทรสนานมีความปรารถนาตลอดมาที่จะให้มีโรงเรียนสอนดนตรีและขับร้องตามแบบฉบับของสุนทราภรณ์ เพื่อเป็นสถาบันผลิตนักร้องและนักดนตรีเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านแต่ท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะทำตามความปรารถนาของท่านจนถึงปีที่วงดนตรีสุนทราภรณ์ฉลองครบรอบปีที่ 30 โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีจึงถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2512 โดยใช้บ้านพักที่ซอยสุจริต 2 ของครูเอื้อเป็นสถานที่ฝึกสอน คณะครูผู้สอนชุดแรกมาจากนักดนตรีที่เป็นศิษย์ของท่านอาจารย์พระเจนดุริยางค์ และนักร้องดาวรุ่งพรุ่งนี้รุ่นแรกของวง ประกอบด้วย

                1. นายเจษฎา เดชอุดม       ครูใหญ่และครูสอนทฤษฎี       ถึงแก่กรรม
                2. นายสริ ยงยุทธ          ครูสอนเปียโน                        เกษียณอายุ
                3. นายตรอง ทิพยวัฒน์     ครูสอนทฤษฎีและเครื่องสาย   ถึงแก่กรรม
                4. นายสมบูรณ์ ดวงสวัสดิ์    ครูสอนด้านเครื่องเป่า            ถึงแก่กรรม
                5. นายครอง แหลมคม        ครูสอนทฤษฎีเครื่องเป่า         ถึงแก่กรรม
                6. นายยรรยง เสลานนท์      ครูสอนขับร้อง                       ลาออก
                7. นายสมคิด เกษมศรี        ครูสอนขับร้อง                       ปัจจุบันยังสอนอยู่

โดยมีครูเอื้อ สุนทรสนานเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวอติพร สุนทรสนาน บุตรสาวเป็นผู้จัดการ

                โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีก่อตั้งมาจะครบ 33 ปี ในเดือนมิถุนายน 2545 นี้ มีนักเรียนทั้งภาควิชาดนตรีและขับร้องผ่านสถาบันนี้หลายพันคน รวมถึงนักร้องปัจจุบันของวงดนตรีสุนทราภรณ์ อาทิเช่น บรรจงจิตต์ พรศุลี สุพรรณิกา ทิพรักษ์ เจือนศักดิ์ รัชตพันธ์ และชำนิ ซึ่งเป็นนักร้องรุ่นสุดท้ายที่ได้รับการฝึกสอนจากครูเอื้อ สุนทรสนานโดยตรง

                ปัจจุบันมีการสอนเฉพาะวิชาขับร้องแยกเป็น 3 หลักสูตร คือ

- หลักสูตรทั่วไป เปิดสอนสำหรับประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดวัย เปิดสอนเฉพาะวันเสาร์ ช่วงบ่าย มีครูสมคิด เกษมศรี เป็นครูผู้ฝึกสอน

- หลักสูตรโครงการ “ดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่” รับเฉพาะเยาวชนอายุตั้งแต่ 10 – 22 ปี เปิดสอนวันเสาร์ช่วงบ่าย มีครูโกมล โลกะกะลินเป็นผู้รับผิดชอบการสอน ซึ่งนักเรียนหลายคนจากหลักสูตรนี้ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าวงสุนทราภรณ์เป็นนักร้องรุ่นล่าสุดของวงไปเรียบร้อยแล้ว อาทิเช่น แพรวทิพย์ สุทธนนท์ (เพลง) สุบงกช ทองช่วง (นุ่น) นลินรัตน์ กาญจนคเชนทร์ (โบว์) นิธิมา วิชเวช (ปาน) อรุณวตี ฉัตรเท (เงาะ) ณัฐวุฒิ เนตรเจริญ (ดุ๊ก) ขจรพล นัยวิริยะ (อ๊อก) เชี่ยวชาญ กิจสมบัติชัย (เอ็ม) พรชัย เอกศิริพงษ์ (โน้ต) บัญชา รักษาจัทร์ (จิมมี่) เป็นต้น

- หลักสูตรผู้บริหารและวีไอพี รับสอนตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไปถึง 5 คน เปิดสอนทุกวันตามแต่นักเรียนจะนัดหมายมา มีครูใหญ่คนปัจจุบันคือพันโทยะเรศ ชิดท้วม ครูธำรงค์ สมบูรณ์ศิลป์ และครูโกมล โลกะกะลิน เป็นครูผู้ฝึกสอน

เมื่อนักเรียนได้รับการฝึกสอนจนเป็นที่พอใจของครูแล้วจะได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นเวทีร้องเพลงร่วมกับวงสุนทราภรณ์ในฐานะนักร้องรับเชิญและนักร้องกิตติมศักดิ์ในโอกาสต่างๆ กัน

   

                                                           อติพร  สุนทรสนาน  เสนะวงศ์        

พฤษภาคม  2545           

 

_chat